Mego vintage 1976 Fonzie Motorcycle met twist-out action, Goed, in redelijk geopende verpakking. (2023)

Deze verkoop omvat figuren, voertuigen, speelsets, ruilkaarten, bustes, strips, boeken, Lego en verzamelobjecten uit een reeks shows, waaronder Star Wars, Lord of the Rings, Game of Thrones en Marvel.

Deze verkoopvoorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 21/12/2022.

1. Definities.

In deze Voorwaarden treedt VECTIS AUCTIONS LIMITED slechts op als veilingmeester en agent voor de verkoper. De vertegenwoordiger van VECTIS AUCTIONS LIMITED die de veiling uitvoert, wordt de "veilingmeester" genoemd.

2. Algemeen.

Terwijl VECTIS AUCTIONS LIMITED er alles aan doet om de juistheid van hun catalogi en de beschrijving van elk lot te garanderen:

(a) Elke kavel zoals uiteengezet in de catalogus of verdeeld of gecombineerd met een andere kavel of kavels verkocht door de verkoper met alle gebreken, onvolkomenheden en fouten in de beschrijving.

(b) VECTIS AUCTIONS LIMITED aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de authenticiteit, toeschrijving, echtheid, oorsprong, auteurschap, datum, leeftijd, periode, toestand of kwaliteit van een kavel, tenzij zij schriftelijk zijn geïnstrueerd door de verkoper om dit te bevestigen, en in in dat geval doet de Veilingmeester dit als agent van de verkoper en is hij zelf niet verantwoordelijk voor dergelijke claims.

(c) Alle verklaringen, hetzij online gedrukt, in de catalogus of mondeling gedaan met betrekking tot een van de zaken uiteengezet in (b) hierboven, zijn alleen meningsuitingen en mogen niet worden opgevat als zijnde of implicerende garanties of verklaringen van feiten. VECTIS AUCTIONS LIMITED, tenzij zij door de verkoper schriftelijk zijn geïnstrueerd om dit te bevestigen.

(d) Elke claim op grond van de statuten moet binnen tien dagen na de dag van de verkoop schriftelijk door de veilingmeesters zijn ontvangen.

3. De veiling.

(a) De Veilingmeester heeft de absolute discretie om een ​​kavel te verdelen, twee of meer kavels samen te voegen of een kavel of kavels uit de verkoop terug te trekken, biedingen te weigeren, biedingen te reguleren of de verkoop zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren. Hij kan namens de verkoper bieden op alle goederen die onder voorbehoud of ter beoordeling van de Veilingmeester worden aangeboden.

(b) De hoogste bieder is de koper, behalve in het geval van een geschil. De Veilingmeester kan naar eigen goeddunken het bod bepalen of een bod weigeren. Als de Veilingmeester tijdens de veiling van mening is dat er een geschil is ontstaan, heeft hij de absolute discretie om dit te schikken of om het kavel opnieuw aan te bieden.

(c) Elke kavel wordt te koop aangeboden onder voorbehoud van een door de verkoper geplaatste minimumprijs.

(d) Alle voorwaarden, mededelingen, beschrijvingen, verklaringen en andere zaken die online en elders met betrekking tot een kavel worden gedaan, zijn onderhevig aan eventuele verklaringen die hierop door de Veilingmeester vanaf het podium worden gewijzigd of beïnvloed voordat een bod op de kavel wordt geaccepteerd.

(Video) Repairing The Fonz's vintage Triumph motorcycle - Will it run?

4. Ontbinding.

Niettegenstaande enige andere bepalingen van deze Voorwaarden, indien VECTIS AUCTIONS LIMITED binnen veertien dagen na de verkoop van de koper een schriftelijke kennisgeving heeft ontvangen dat naar zijn mening de kavel een opzettelijke vervalsing is en binnen eenentwintig dagen na een dergelijke kennisgeving de koper retourneert hetzelfde aan VECTIS AUCTIONS LIMITED in dezelfde staat als op het moment van de verkoop en door het overleggen van bewijs, de bewijslast bij de koper, voldoet VECTIS AUCTIONS LIMITED dat, gezien in het licht van de vermelding in de catalogus, het kavel een opzettelijke vervalsing, dan wordt de verkoop van het kavel ontbonden en de aankoopprijs daarvan terugbetaald.

De verkoper en de koper komen overeen gebonden te zijn aan de beslissing van VECTIS AUCTIONS LIMITED. In dergelijke gevallen zal de verkoper door VECTIS AUCTIONS LIMITED worden benaderd voor restitutie van eventueel aan hem betaalde bedragen.

In het geval van een geschil zal de zaak worden beslecht door middel van arbitrage, waarbij de arbiter door beide partijen wordt overeengekomen. Zowel de koper als de verkoper stemmen ermee in gebonden te zijn aan de beslissing.

5. Standaardinstellingen.

VECTIS AUCTIONS LIMITED wijst alle verantwoordelijkheid af voor het in gebreke blijven van de koper of de verkoper omdat zij alleen optreden als agenten voor de verkoper en daarom niet aan de verkoper uitbetalen totdat de betaling van de koper is ontvangen. Telefonische opdrachten worden aanvaard op risico van de afzender en dienen onverwijld schriftelijk bevestigd te worden.

6. In het geval van onderhandse verkoop.

Zowel de verkoper als de koper stemmen ermee in gebonden te zijn aan deze en eventuele andere Bijzondere Verkoopvoorwaarden.

7. Aansprakelijkheid van derden.

Elke persoon die zich op enig moment op het terrein van VECTIS AUCTIONS LIMITED bevindt, wordt geacht zich daar op eigen risico te bevinden. Hij heeft geen aanspraak op VECTIS AUCTIONS LIMITED met betrekking tot enig ongeval dat zich kan voordoen of letsel, schade of verlies hoe dan ook veroorzaakt, behalve voor zover het letsel, de schade of het verlies is veroorzaakt door de directe nalatigheid van werknemers van VECTIS AUCTIONS LIMITED.

8. Bekijken.

De aandacht van potentiële kopers wordt gevestigd op de afzonderlijke KOPERSVOORWAARDEN die aan het einde van deze Verkoopvoorwaarden zijn afgedrukt.

9. Instructies.

Aangezien VECTIS AUCTIONS LIMITED veilingmeesters zijn, worden alle goederen die op het terrein van VECTIS AUCTIONS LIMITED worden afgeleverd, geacht per opbod te zijn geleverd, tenzij anders schriftelijk vermeld, en zullen zonder voorbehoud worden gecatalogiseerd en verkocht bij VECTIS AUCTIONS LIMITED en door VECTIS AUCTIONS LIMITED worden geaccepteerd met inachtneming van alle Verkoopvoorwaarden. Door de goederen aan VECTIS AUCTIONS LIMITED te leveren voor opname in hun veilingen, erkent elke verkoper dat hij of zij heeft ingestemd met en ermee instemt gebonden te zijn aan al deze voorwaarden.

10. Collecties.

VECTIS AUCTIONS LIMITED neemt gewoonlijk niet zelf het ophalen van goederen op zich, maar zal, indien schriftelijk vereist, namens de verkoper opdracht geven aan een aannemer in zijn hoedanigheid van agent. VECTIS AUCTIONS LIMITED wijst alle verantwoordelijkheid af voor verlies of schade aan goederen of voor ongeoorloofde verwijdering van goederen en voor schade aan panden veroorzaakt door de contractant die voor dergelijke risico's verzekerd dient te zijn. Tenzij andersluidende instructies worden ontvangen, worden de kosten voor deze diensten in mindering gebracht op de verkoopopbrengst.

11. Verlies of Schade.

VECTIS AUCTIONS LIMITED wijst alle verantwoordelijkheid af voor verlies van of schade aan goederen voor ongeoorloofde verwijdering van goederen, tenzij door directe nalatigheid van hun werknemers.

12. Opslag.

VECTIS AUCTIONS LIMITED behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken goederen die aan hen worden geleverd voor verkoop op te slaan of te laten opslaan, hetzij op hun eigen terrein of elders. Ze vrijwaren zichzelf van elke aansprakelijkheid voor verlies of schade aan goederen die zonder voldoende verkoopinstructies aan hun verkoopruimten worden geleverd en behouden zich het recht voor om opslagkosten in rekening te brengen voor dergelijke goederen (tenzij het verlies of de schade wordt veroorzaakt door nalatigheid van hun werknemers).

13. Recht om te verkopen.

Verkopers worden in rekening gebracht voor goederen die op het terrein zijn achtergelaten als de verkoper is verzocht ze te verwijderen en als de goederen niet binnen eenentwintig dagen na een dergelijk verzoek worden verwijderd. VECTIS AUCTIONS LIMITED behoudt zich het recht voor om de goederen te verkopen om kosten en opslag te dekken kosten.

(Video) Fonzie's Bike

14. Verzekering.

(a) Tenzij schriftelijk anders is geïnstrueerd, zullen alle goederen op het terrein van VECTIS AUCTIONS LIMITED en in hun bewaring verzekerd worden gehouden tegen het risico van brand, inbraak en waterschade. De waarde van de aldus gedekte goederen is het bruto gerealiseerde bedrag, of in het geval van onverkochte kavels het beste bod, of in het geval van verlies voorafgaand aan de verkoop, de minimumprijs. Als er geen reserve is vastgesteld, tegen de prijs die het personeel van VECTIS AUCTIONS LIMITED naar eigen goeddunken zal schatten als de veilingwaarde van dergelijke goederen. VECTISAUCTIONS LIMITED heeft twee onafhankelijke adviseurs aangesteld om in dergelijke zaken bij te staan.

(b) VECTIS AUCTIONS LIMITED is niet verantwoordelijk voor schade aan of verlies, diefstal of vernietiging van goederen die niet zo verzekerd zijn op schriftelijke instructies van de eigenaar.

(c) VECTIS AUCTIONS LIMITED is niet verantwoordelijk voor accidentele breuk, verlies of schade door welke oorzaak dan ook, tenzij rechtstreeks veroorzaakt door nalatigheid van hun werknemers.

(d) Met betrekking tot enig artikel dat aan VECTIS AUCTIONS LIMITED is geleverd, indien de verkoper een polis of verzekeringspolissen heeft waarin het artikel specifiek wordt vermeld als zijnde verzekerd, al dan niet voor een overeengekomen bedrag of waarde, zal de verkoper zijn verzekeraars op de hoogte stellen van, en zelf nota nemen van, het belang van VECTIS AUCTIONS LIMITED als bewaarnemer in een dergelijke polis of polissen.

15. Reserveringen.

(a) Alle goederen worden ZONDER RESERVE te koop aangeboden, tenzij VECTIS AUCTIONS LIMITED vóór aanvang van de verkoop schriftelijke instructies heeft ontvangen.

(b) In het geval dat een reserveprijs niet wordt bereikt op de veiling, is VECTIS AUCTIONS LIMITED bevoegd om na de veiling onderhands te verkopen tegen niet minder dan de reserveprijs, zolang de goederen op het terrein van VECTIS AUCTIONS LIMITED blijven . In geval van een dergelijke onderhandse verkoop zijn de voor een koper geldende Verkoopvoorwaarden van toepassing die de veiling regelen.

(c) Alle voorbehouden moeten worden goedgekeurd door zowel VECTIS AUCTIONS LIMITED als de verkoper. Als er geen reserve is overeengekomen en de goederen niet worden verkocht, wordt er 15% van de reserve in rekening gebracht. Er worden geen reserves overgedragen naar toekomstige verkopen.

16. Vrijwaring.

De verkoper vrijwaart VECTIS AUCTIONS LIMITED naar behoren tegen elke claim in verband met goederen die namens de verkoper door VECTIS AUCTIONS LIMITED zijn verkocht.

17. Belasting over de toegevoegde waarde.

Een verkoper die roerende zaken die tot zijn bedrijf behoren, te koop aanbiedt, moet aan de veilingmeester bekendmaken of hij al dan niet een geregistreerd persoon is voor btw-doeleinden en, zo ja, zijn geregistreerde nummer en of hij al dan niet hij is voornemens de bijzondere regeling kunstvoorwerpen etc. toe te passen. Deze informatie dient bij of voor de aflevering van de goederen aan de Veilingmeester te worden verstrekt.

18. Betaling van de netto verkoopopbrengst.

VECTIS AUCTIONS LIMITED heeft het recht om commissie en onkosten tegen het vermelde tarief in mindering te brengen op de hamerprijs (de "Netto Verkoopopbrengst"). VECTIS AUCTIONS LIMITED zal de netto verkoopopbrengst aan u betalen in overeenstemming met de van u ontvangen betalingsinstructies. VECTIS AUCTIONS LIMITED zal redelijke inspanningen leveren om de betaling van de netto verkoopopbrengst binnen 25 dagen na ontvangst van het geld van de koper aan u over te maken.

Totdat de netto verkoopopbrengst is betaald, stemt u ermee in dat de enige vordering die u tegen VECTIS AUCTIONS LIMITED zult hebben, een bedrag zal zijn dat overeenkomt met de netto verkoopopbrengst, waarvan u bevestigt dat u kwijt bent na ontvangst van de netto verkoopopbrengst.

19. Rechten op foto's, illustraties en catalogus.

De verkoper geeft VECTIS AUCTIONS LIMITED het volledige en absolute recht om elk kavel dat in zijn handen te koop wordt aangeboden te fotograferen en te illustreren en om de door de verkoper verstrekte foto's te allen tijde naar eigen goeddunken te gebruiken (al dan niet in verband met de veiling). De inhoud van alle catalogi valt onder het copyright van VECTIS AUCTIONS LIMITED en voor elke vorm van reproductie moet schriftelijke toestemming worden gevraagd.

(Video) Funny scene from Happy Days

20. Late opnames

(a) Kavels die worden teruggenomen nadat een artikel is gecatalogiseerd, zullen 15% van de laagste schatting of de reserve, afhankelijk van welke groter is, in rekening brengen.

(b) Kavels die worden teruggenomen nadat de catalogus is gedrukt en verspreid, zullen een toeslag van 25% van de laagste schatting of de reserve, afhankelijk van welke van beide het grootst is, in rekening brengen.

21. Inspectie.

Er wordt gelegenheid geboden tot inspectie en elke koper die een bod uitbrengt op een kavel erkent dat hij zich volledig heeft overtuigd alvorens te bieden door middel van inspectie of anderszins met alle Verkoopvoorwaarden, de fysieke omstandigheden en de beschrijving van de kavel, met inbegrip van en niet beperkt tot of het kavel is beschadigd of is gerepareerd of hersteld.

22. Eigendom en risico.

De juridische eigendom van een kavel gaat niet over op de koper totdat de kavel(s) volledig zijn betaald en de Veilingmeesters hebben recht op een retentierecht op elke verkochte kavel totdat de koopprijs volledig is betaald, maar elke kavel is op eigen risico van de koper vanaf de val van de hamer. Elke koper zal onverwijld zijn volledige naam en adres opgeven en zal, indien daartoe verzocht door de Veilingmeester, VECTIS AUCTIONS LIMITED terstond het door de Veilingmeester verlangde deel van de koopprijs betalen. Indien de koper dit niet doet, kan de kavel naar eigen goeddunken van de veilingmeester opnieuw worden opgesteld en doorverkocht.

23. Opdrachtgever.

Elke bieder wordt geacht op te treden als principaal, tenzij er een schriftelijke bevestiging van kracht is door VECTIS AUCTIONS LIMITED dat hij optreedt als agent namens een met naam genoemde principaal.

24. Biedingsverhogingen.

AsVECTIS AUCTIONS LIMITED zal deelnemen aan "live bieden" voor alle verkopen, om ons in staat te stellen dit te doen, zijn de volgende biedstappen van toepassing.

Waarde

Verhogen

£ 5 - £ 50

£ 5

£ 50 - £ 200

£ 10

£ 200 - £ 700

£ 20

£ 700 - £ 1000

£ 50

£ 1000 - £ 3000

£ 100

£ 3000 - £ 7000

£ 200

£ 7000 - £ 10000

£ 500

£10000+

£ 1000

Alle post, fax, internet of biedingen die met oneven cijfers zijn binnengekomen, bijvoorbeeld een bod van £ 56 wordt naar boven afgerond op £ 60 of een bod van £ 222 wordt naar boven afgerond op £ 240. Bij een "gelijk" bod accepteren wij altijd het eerst ontvangen bod.

25. Verwijdering van goederen.

(a) Geen enkele aankoop kan worden opgeëist of verwijderd totdat de verkoop is gesloten, tenzij de Veilingmeester voorafgaand aan de verkoop aankondigt dat goederen kunnen worden verwijderd voordat de verkoop eindigt. Alle kavels zullen worden betaald en voor rekening en risico van de koper worden afgehaald aan het einde van de dag van de verkoop, behalve in het geval van succesvolle bieders per post die binnen zeven dagen na kennisgeving van dergelijk succes moeten betalen (in het geval van buitenlandse bieders per post binnen veertien dagen) bij gebreke waarvan de Veilingmeester niet verantwoordelijk is indien dezelfde kavels verloren, gestolen, beschadigd of vernietigd zijn, en alle niet op deze wijze weggenomen kavels blijven voor risico van de koper en zijn onderhevig aan opslagkosten. Als ze niet binnen de bovengenoemde tijd zijn betaald en verwijderd, kan de veilingmeester ze doorverkopen via een opbod of onderhands zonder kennisgeving aan de koper. Iedere aansprakelijkheid van de Veilingmeester voor eventuele schade is beperkt tot maximaal de door de koper van de kavel betaalde prijs. Alle kavels worden op eigen risico verzonden naar bieders per post, hoewel de veilingmeester alles in het werk stelt om alle items veilig te verpakken en via een geschikte koerier te verzenden.

(b) Zodra goederen uit het Veilinggebouw zijn verwijderd door Kopers die de verkoop bijwonen, kan geen verdere verantwoordelijkheid voor verlies of schade door welke oorzaak dan ook worden aanvaardVECTIS VEILINGEN BEPERKT. Kopers moeten ervoor zorgen dat kavels zijn zoals ze worden bekeken voordat ze worden verwijderd.

(c) Elke partij moet volledig worden betaald vóór levering en in het geval dat iemand meer dan één partij koopt, moet het geheel volledig worden betaald vóór levering van enig onderdeel. Geen enkel lot zal weggenomen worden zonder een door de Veilingmeester of diens administrateur ondertekende opdracht.

(d) In het geval dat de koper niet voldoet aan een van de bovenstaande voorwaarden, omvat de schadevergoeding die door de verkoper of de veilingmeesters kan worden verhaald op de wanbetaler alle verliezen die voortvloeien uit de doorverkoop van de kavels, samen met kosten en kosten met betrekking tot beide verkopen, en samen met rente van 2% boven Handelsbanken basistarief op de prijs van een kavel die niet binnen achtenveertig uur na de verkoop is betaald, en eventueel gestort geld als gedeeltelijke betaling zal worden vastgehouden door de Veilinghouders wegens eventuele aansprakelijkheid van de wanbetaler jegens hen of jegens de verkoper. De Veilingmeesters kunnen van succesvolle bieders geen andere betaling accepteren dan in contanten of met een eigen cheque van de bieder. Cheques getrokken door derden, hetzij in het voordeel van de Veilingmeester, hetzij waarvoor goedkeuring vereist is, kunnen niet worden aanvaard.

Betaalmethoden

Rekening

Indien de betaling per cheque dient plaats te vinden en de cheque de limiet van de chequegarantie overschrijdt, kunnen de goederen op de dag van de verkoop alleen worden afgehaald als de koper bij ons bekend is of als er vooraf afspraken zijn gemaakt. We behouden ons het recht voor om goederen vast te houden totdat een cheque is gewist.

Betaalpas/creditcard

Pinpassen worden geaccepteerd en er zijn geen kosten aan deze service verbonden. De meeste gangbare creditcards worden geaccepteerd.

Overschrijving

Als u per bankoverschrijving wilt betalen, zijn onze gegevens als volgt: Handelsbanken, Ground Floor, Winder House, Kingfisher Way, Stockton on Tees, TS18 3EX.

Sorteercode: 40-51-62

Rekeningnummer: 42076703

IBAN: GB16HAND40516242076703

Bank Swift-code: HANDGB22

Accountnaam: Vectis Auctions Ltd

26. Commissie om te bieden.

VECTIS AUCTIONS LIMITED zal namens kandidaat-kopers die verhinderd zijn de veiling kosteloos uit te brengen. VECTIS AUCTIONS LIMITED verbindt zich ertoe kavels zo goedkoop aan te kopen als toegestaan ​​door andere biedingen en reserves. Biedingen moeten schriftelijk worden ingediend en hoewel alle zorg wordt besteed aan het uitvoeren van instructies, kan VECTIS AUCTIONS LIMITED niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten of weglatingen bij het uitvoeren van dergelijke biedingen.

27. Koperspremie.

Naast de hamerprijs betaalt elke koper op INDIVIDUELE KAVELS een bedrag gelijk aan 20,83% van de hamerprijs, plus een online toeslag van 4,95%, beide exclusief Britse btw, momenteel 20% (25% + 5,94% inclusief).

28. Mechanisch en elektrisch.

Items die in onze veilingen worden verkocht, worden verkocht als verzamelobjecten. Mechanismen zijn niet getest tenzij anders vermeld in de kavelomschrijving.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Pres. Carey Rath

Last Updated: 09/27/2023

Views: 6024

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Pres. Carey Rath

Birthday: 1997-03-06

Address: 14955 Ledner Trail, East Rodrickfort, NE 85127-8369

Phone: +18682428114917

Job: National Technology Representative

Hobby: Sand art, Drama, Web surfing, Cycling, Brazilian jiu-jitsu, Leather crafting, Creative writing

Introduction: My name is Pres. Carey Rath, I am a faithful, funny, vast, joyous, lively, brave, glamorous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.